โรงแรมแม่มาลัย

คุณรุ่งศักดิ์ อินทร์ถมยา (ผู้จัดการ)

332 ม.2 ต.ขี้เหล็กอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

เบอร์โทรศัพท์ 053-842620, 081-8815939, 095-6106489

โทรสาร 053-471266
E-mail: kamenashijoy_jr@hotmail.com